పత్రికల్లోఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో మొదటిరోజు శతావధాన సభను గూర్చి వార్త - 19-11-2015