చిరునామా


రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ
ఫ్లాంట్ నెం. 402
సాయి బాలాజీ హోమ్స్,
సత్యానగర్, చినముషిడివాడ,
విశాఖపట్నం, 530051

ఆంధ్ర ప్రదేశ్.

Cell: 9247859580, 9393122394


Email:

rpsarma9247@gmail.com
harithasa_sarma@yahoo.co.in