మొట్ట మొదటి అమెరికా పర్యటన

శతావధాని డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ అమెరికా అవధానాలు - ప్రసంగాలు (అక్టోబర్ 29 - డిశంబర్ 8, 2019) (40 రోజుల అమెరికా సాహితీ జైత్రయాత్ర)