శతావధాని డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ అమెరికా అవధానాలు - ప్రసంగాలు (అక్టోబర్ 29 - డిశంబర్ 8, 2019) 

ఇండియానాపోలిస్, ఇండియానా రాష్ట్రం - అష్టావధానం (24 నవంబరు, 2019)

 

అవధాన షష్టిపూర్తి (60వ అష్టావధానం)
వేదిక:  సెంట్రల్ ఇండియానా హిందూ దేవాలయం.

ఛాయా చిత్రాలు

 

 

వీడియోలు

 

వెనుక పేజీ (అమెరికా యాత్ర)